Email: rejestracja@cmlinden.pl | Registration: 660-463-464

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W ZWIĄZKU
ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej przetwarzane są Państwa dane osobowe.                         

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Linden Sp. z o.o. spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, Lipska 8, 30-721 Kraków, KRS 0000818148; tel. 660 463 464, 
email: liliana.lason@cmlinden.com („Administrator” lub „Spółka”).

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Linden Sp. z o.o. spółka komandytowa można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@cmlinden.com lub listownie na adres wskazany wyżej albo osobiście w siedzibie Linden Sp. z o.o. s. k. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych
i leczniczych), zarządzania udzielaniem tych usług i świadczeń, zarządzania systemami
i usługami opieki zdrowotnej, oraz diagnozy medycznej i leczenia, a także profilaktyki zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust.2 lit. h oraz art.6 ust.1 lit.c RODO* w zw. z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku, jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zebrane
w ten sposób dane mogą być wykorzystywane w celu skierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Spółki (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.a RODO).

4. Podczas świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach. Informacje te są zbierane, gdyż jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Pani/Pana dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.

7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Przekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Jako podmiot leczniczy Spółka jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w punkcie 3.
W przypadku jeżeli dokonywał/a Pan/Pani rezerwacji usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem innej platformy (Compensa, Allianz, ZnanyLekarz), Spółce zostały udostępnione Pana/Pani dane osobowe przez (Compensa, Allianz, ZnanyLekarz) na co wyraził/a Pan/Pani zgodę.

11. Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Spółki jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • innym podmiotom leczniczym, współpracującym ze Spółką w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;

  • dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie jej organizacją
    (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego);

  • dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);

  • osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta;

  • innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

12. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Close Menu
en_GB
pl_PL en_GB